Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AV PMU en de klant / cursist. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de “geest” van deze bepalingen.
 3. Indien AV PMU niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat een partij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van AV PMU zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product en/ of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. AV PMU kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant / cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding vermelde prijs is voor behandelingen inclusief 21% BTW, en voor cursussen exclusief 21% BTW en eventuele andere heffingen en kosten.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is AV PMU daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AV PMU anders aangeeft.
 5. Een cadeaubon kan alleen worden ingewisseld voor diensten van AV PMU en het saldo ervan is gedurende onbepaalde tijd geldig. Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor de aankoop van een andere cadeaubon. Het bedrag van een cadeaubon zal in onderlinge overeenstemming worden bepaald. AV PMU is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van een cadeaubon.

Artikel 3. Annulering van een behandeling

 1. Indien de klant verhinderd is om op een gemaakte behandelingsafspraak te verschijnen, meldt de klant dit zo spoedig mogelijk per email aan AV PMU.
 2. Bij annulering binnen 48 uur voor de gemaakte behandelingsafspraak wordt de aanbetaling niet terugbetaald en worden annuleringskosten in rekening gebracht ter hoogte van 50% van de overeengekomen behandelingskosten. De aanbetaling wordt verrekend met annuleringskosten (te weten 50% van de overeengekomen behandelingskosten).
 3. Annuleert de klant een afspraak voor de tweede keer op rij, dan is het tweede lid van dit artikel onverkort van toepassing en zal de klant ingeval van een nieuwe, derde, afspraak worden geweigerd.
 4. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel ontvangt de klant een factuur, welke binnen 14 dagen betaald moet worden. Bij een behandeling met kortingwordt 50% van de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
 5. Indien de klant 5 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt AV PMU zich het recht om de verloren tijd in te korten op de behandeling(en) en toch het hele honorarium in rekening brengen.
 6. Indien de klant 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt AV PMU zich het recht om de afspraak te annuleren en 50% van de overeengekomen behandelingskosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Annulering van een cursus door cursist

 1. De cursist heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding cursus.
 2. Bij annulering van de cursus door de cursist wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Die aanbetaling ziet namelijk op geleverde diensten zoals de administratieve afhandeling en
  planningskosten. Dit is een kostendekkend bedrag.
 3. Bij annulering van de cursus door de cursist kan binnen 1 jaar na ontvangst door AV PMU van het annuleringsbericht van de cursist, en in overleg met AV PMU, de cursus eenmalig verplaatst worden naar een andere beschikbare datum.
 4. Annulering van de cursus dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 5. In geval van tussentijdse beëindiging van de lopende cursus dient het volledige cursusbedrag alsnog voldaan te worden. De cursist heeft geen recht op terugbetaling van enig bedrag.

Artikel 5. Wijziging en annulering van de cursus door AV PMU

 1. AV PMU heeft het recht het tijdstip, de locatie of het lesprogramma van een cursus of opleidingsmodule te wijzigen wegens te weinig aanmeldingen of het uitvallen van een docent,
  zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. De cursist is niet gerechtigd om de cursus (kosteloos) te annuleren en/of te ontbinden om deze reden.
 2. In geval er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus of ingeval van overmacht is AV PMU gerechtigd om de cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. Het reeds betaalde cursusgeld zal niet aan de cursist worden gerestitueerd.
 3. Overmacht zie Artikel 8.5.

Artikel 6. Betaling

 1. AV PMU vermeldt prijzen van behandelingen en cursussen zoveel mogelijk op de website en bevestigt deze zo nodig vooraf.
 2. Klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De cursist dient bij een inschrijving via de website het volledige cursusgeld dan wel een aanbetaling binnen drie werkdagen na de digitale inschrijving te voldoen.
 4. De cursist kan geen enkel recht ontlenen aangaande de inschrijving indien de (aan)betaling niet (tijdig) heeft plaatsgevonden.
 5. Zonder tijdige aanbetaling heeft de cursist geen recht op deelname aan de opleiding.
 6. Indien het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is AV PMU gerechtigd boven het verschuldigd cursusgeld, ook de wettelijke rente, (buitengerechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
 7. Indien en voor zover klant / cursist niet volledig of niet betaalt en AV PMU zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te treffen, komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de klant verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, voor rekening van de klant/cursist. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van AV PMU om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan wederpartij in rekening te brengen.
 8. Bij meerdere vorderingen van AV PMU op de klant / cursist wordt een betaling door klant eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel klant aanwijst.
 9. Verrekening of opschorting door de klant/cursist, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. AV PMU verklaart hierbij dat zij de behandeling(en) naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. AV PMU kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.
 2. Klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient bij voorkeur binnen zes tot acht weken, maar uiterlijk binnen twee maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van klant ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 3. Mocht klant een (na)behandeling wensen die volgens AV PMU (medisch of anderszins) niet verantwoord is, mag deze (na)behandeling worden geweigerd.
 4. AV PMU is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is AV PMU niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 5. AV PMU is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie na behandeling, door lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
  werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Indien AV PMU aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van een cursus of de behandeling, of voortvloeiende uit onrechtmatige daad, dan is de aansprakelijkheid van AV PMU te allen tijde beperkt tot het bedrag van de behandeling dat in rekening is gebracht, dan wel eenmaal de factuursom van de opleiding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover klant / cursist niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede AV PMU niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.
 8.  AV PMU is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant / cursist.
 9. AV PMU is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers op Social Media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 10. AV PMU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan doordat AV PMU is uitgegaan van door of namens de cursist verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en/of door de cursist gebruikte ondeugdelijk apparatuur en (onderwijs)materiaal.
 11. AV PMU is niet aansprakelijk indien een klant/ cursist de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.
 12. AV PMU is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen en/of gemaakte extra kosten door de klant/cursist.
 13. Indien AV PMU bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal AV PMU steeds de zorgvuldigheid in acht nemen. AV PMU is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. AV PMU is gerechtigd mede namens de klant/cursist de algemene voorwaarden van hulppersonen of derden te aanvaarden, ook als deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden. De klant/ cursist vrijwaart AV PMU voor alle aanspraken van derden, die AV PMU inschakelt voor uitvoering van de overeenkomst.
 14. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor AV PMU verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van AV PMU of die door AV PMU zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst).
 15. De cursist is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de organisatie, aan apparatuur of meubilair, alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.

Artikel 8. Overmacht

 1. AV PMU is niet gehouden om de overeenkomst met de klant/cursist na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop AV PMU geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AV PMU niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen:
  1. het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur;
  2. storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gasen energieleveringen;
  3. arbeidsongeschiktheid van AV PMU;
  4. arbeidsongeschiktheid van personeel van AV PMU of (ingehuurde) docenten;
  5. brand;
  6. ongevallen;
  7. transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech;
  8. beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook;
  9. diefstal of inbraak;
  10. wanprestatie door derden;
  11. natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen;
  12. oorlog of terrorisme; alsmede
  13. iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.
 3. AV PMU kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst met de klant/cursist opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
 4. Overmacht verplicht AV PMU niet tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant/ cursist.
 5. Voor zover AV PMU haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal nakomen, dan is de klant/ cursist gehouden om – naar rato – een vergoeding te ontvangen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen. Het bedrag de aanbetaling van €250,00 euro zal binnen 14 dagen terug geboekt worden.

Artikel 9. Persoonsgegevens & geheimhouding

 1. Klant / cursist voorziet AV PMU vóór de eerste behandeling dan wel voor aanvang van de cursus van alle noodzakelijke gegevens, en gegevens waarvan de klant / cursist redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeenkomst tussen AV PMU en de klant/cursist.
 2. AV PMU neemt de persoonlijke gegevens van de klant / cursist op in haar dossier. AV PMU verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de klant/cursist.
 3. AV PMU is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die klant / cursist heeft medegedeeld tijdens de behandeling/ cursus. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant/ cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, AV PMU verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 10. Behoorlijk gedrag

 1. De klant / cursist behoort zich in de salon / tijdens de cursus behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft AV PMU het recht de klant / cursist uit de salon / cursus te verwijderen en de toegang te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. 2. Er wordt van de klant / cursist verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11. Beschadiging en diefstal

 1. AV PMU behoudt zich het recht voor om van klant/ cursist een schadevergoeding te eisen indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 2. AV PMU meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

Artikel 12. Geen garanties; certificering

 1. AV PMU gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Voedsel en Waren Autoriteiten, de richtlijnen hiervoor zijn op Europees level vastgesteld.
 2. AV PMU is GGD gecertificeerd.
 3. AV PMU geeft de klant geen garantie op de behandeling door verschillen in huid.
 4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling en is verplicht de nazorginstructie zover mogelijk strikt na te leven voor een optimaal resultaat.
 5. AV PMU verstrekt de klant/cursist geen enkele garantie ten aanzien van (onder meer) het resultaat van een behandeling en/of cursus.

Artikel 13. Hygiënevoorschriften

 1. Na een inspectie van de GGD aan AV PMU is een vergunning verleend voor het gebruik van pigmenteer apparatuur. De salon voldoet aan alle hygiënevoorschriften welke tevens ook geldt voor
  de behandelmethode(n). Ook inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen, dit is gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. AV PMU werkt met hoogwaardige pigmenten.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is niet toegestaan om de website, op de website gedeelde informatie, de inhoud van de website, gedeeltes ervan (waaronder teksten, theorie van cursussen, foto’s, illustraties, grafisch
  materiaal, (handels)namen en logo’s) te gebruiken voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst tussen de klant/cursist en AV PMU. De gegevens zijn eigendom van AV PMU en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden de gegevens te kopiëren, te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren en/of te bewerken.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding van de cursus

 1. AV PMU is te allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de cursus te onderbreken en /of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien en zodra de cursist niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens AV PMU, alsmede in geval van surseance van betaling of faillissement van de cursist, beslaglegging ten laste van de cursist of een andere omstandigheid waardoor de cursist niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de cursus zijn uitsluitend voor rekening en risico van de cursist. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn:
  1. De toegang tot het leslokaal wordt ontzegd,
  2. de docentbegeleiding wordt stopgezet,
  3. de cursus loopt vertraging op, wat tot gevolg kan hebben dat de cursus niet meer aansluit op het examen, en dat er geen examens meer afgelegd kunnen worden. Hierdoor kan de studie niet afgerond worden met een diploma/certificaat.
 3. Indien de cursist niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens AV PMU en AV PMU de uitvoering van de overeenkomst om die reden geheel of gedeeltelijk opschort of ontbindt, heeft AV PMU het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van AV PMU tot uitoefening van een ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
 4. In geval AV PMU gebruik maakt van haar bevoegdheid genoemd in dit artikel zijn de vorderingen op de cursist direct opeisbaar en is AV PMU harerzijds niet gehouden tot vergoeding van enige schade of schadeloosstelling van de cursist.

Artikel 16. Aanvullende Bepalingen

 1. AV PMU is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een cursus of behandeling, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de klant/cursist vooraf expliciet kenbaar heeft gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden.
 2. AV PMU is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of foute publicaties op de website of drukmateriaal. Hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Artikel 17. Klachten

 1. Indien een klant/cursist een klacht heeft over de behandeling, een product of de cursus moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van AV PMU. AV PMU zal binnen 14 dagen respons geven. Het emailadres waar de klacht kan worden ingediend: info@av-pmu.nl
 2. Indien de klacht gegrond is zal AV PMU zo snel als mogelijk binnen 4 weken een passende oplossing voorstellen aan de klant/cursist. Mochten we binnen 4 weken niet tot een oplossing komen dan krijgt u binnen deze 4 weken een nieuwe termijn te horen.
 3. Indien AV PMU en de klant/cursist niet tot overeenstemming kunnen komen, dan verwijzen wij u door naar W.J.J. van de Geest, mail: wvdgeest@kabelfoon.nl W.J.J. van der Geest is een onafhankelijke derde en doet een bindende uitspraak. Mocht klant/cursist het met onafhankelijke derde niet eens zijn kan de klant / cursist het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter of een mediator. De bevoegde rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen over deze algemene voorwaarden of rechtsbetrekkingen tussen AV PMU en de klant/cursist.
 4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 5. Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van 1 jaar bewaard en geregistreerd in het daarvoor bestemde dossier.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op elke rechtsbetrekking waarbij AV PMU partij is, evenals op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.